ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Α. Επιλογή και Στόχοι του προγράμματος

Α 1. Επιλογή
Α 2. Στόχοι
Β 1. Γνωστικό μέρος - Θεωρητική προσέγγιση

Β 1. Το νερό
Β 1. 1. Το νερό στη λαϊκή παράδοση
Β 1. 2. Οι ιδιότητες του νερού
Β 1. 3. Ο κύκλος του νερού
Β 1. 4. Κατανομή του νερού στη Γη
Β 1. 5. Η κατανάλωση του νερού
Β 1. 6. Προβλήματα λειψυδρίας
Β 1. 7. Φράγματα - Ταμιευτήρες νερού

 

Β 2. Υγρότοποι

Β 2. 1. Η έννοια υγρότοπος
Β 2. 2. Η λίμνη ως παράδειγμα απλού υγροτοπικού οικοσυστήματος
Β 2. 2. 1. Αβιοτικό στοιχείο
Β 2. 2. 2. Βιοτικό στοιχείο
Β 2. 2. 3. Οικολογικές διεργασίες
Β 2. 3. Ο ρόλος και οι αξίες των υγρότοπων
Β 2. 4. Απειλές και κίνδυνοι για τους υγρότοπους
Β 2. 5. Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των υγρότοπων
Β 3. Η λίμνη της Καστοριάς

Β 3. 1. Η ταυτότητα της λίμνης
Β 3. 2. Ιστορικά στοιχεία
Β 3. 3. Το Καστοριανό καράβι
Β 3. 4. Νομοθετικές ρυθμίσεις και Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία της λίμνης
Β 3. 5. Παραλίμνια οικοσυστήματα - Τυπική διαβάθμιση φυτοκοινωνιών
Β 3. 6. Πανίδα και χλωρίδα
Β 3. 6. 1. Πανίδα
Β 3. 6. 2. Χλωρίδα
Β 3. 7. Αξία της λίμνης της Καστοριάς
Β 3. 8. Περιβαλλοντικά προβλήματα της λίμνης - Οι κυριότερες απειλές
Β 3. 9. Προστασία του υγρότοπου της λίμνης της Καστοριάς

 

Γ. Λεξιλόγιο όρων Δ. Βιβλιογραφία
   

Ορνιθοπανίδα

Ερπετά

 

Φύλλα εργασίας